Afspraken over risico Fysieke belasting

1 - 7 van 7 afspraken
Om de fysieke belasting van medewerkers tot een acceptabel basisniveau terug te dringen, zijn op brancheniveau de volgende algemene beheersmaatregelen opgesteld:Bij (her)ontwerp van werkplekken wordt vooraf de fysieke belasting van medewerkers beoordeeld...
De werkgever is wettelijk verplicht om op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de fysieke belasting van medewerkers nader in kaart te brengen. Hij maakt voor deze verdiepende RI&E gebruik van het instrument ‘Werkwijze fysieke...
Werkgevers betrekken hun medewerkers bij de arboaspecten van investeringen en inkoop. Werkgevers stellen hiervoor een procedure op.
De werkgever stelt in een plan van aanpak maatregelen vast, daar waar de ‘Werkwijzer Fysieke belasting” aangeeft dat er sprake is van overbelasting.Bij productie wordt vaak in kratjes, mandjes, etc. gebufferd. Medewerkers stapelen deze meestal handmatig...
Werkgevers stellen medewerkers op de volgende manieren in staat hun gezondheid te laten onderzoeken:Ze bieden medewerkers minimaal één keer per vier jaar een preventief medisch onderzoek (PMO) aan.Ze bieden medewerkers de gelegenheid een...
Om veilig te kunnen werken, moeten medewerkers zich ook veilig gedragen. De werkgever gaat hun gedrag op de volgende manieren proberen positief te beïnvloeden.Periodieke voorlichting en onderricht over arborisico's. De werkgever stelt daarvoor een...
Naast de afspraken over bepaalde risico’s, is er ook een algemene afspraak over een bepaalde groep: de zwangere medewerksters. Zodra een medewerkster aan haar leidinggevende heeft gemeld dat zij zwanger is, verwijst deze de medewerker door naar de...